Upptäck Timrå

Varför ska man upptäcka och vistas i Timrå?

Vi har Mjällådalen, där rinner något så ovanligt som ett oreglerat och oregerligt vattendrag i en dalgång med höga geologiska, biologiska, kulturella och sociala värden som har sin grund redan för 550 miljoner år sedan då Alnövulkanen skapade en lång, djup och smal sprickdal i berggrunden. På sin väg till havet slingrar ån sig i sidled över den plana marken och gräver hela tiden nya fåror. När slingorna möter varandra bildar ån en ny huvudfåra och efterlämnar avsnörpta slingor. Landhöjningen gör att ån också gräver sig neråt. Nu har den kommit ner ca 50 m. Därför kan vi idag se åfåror, knivskarpa ryggar, rasbranter (nipor) och terrasser i olika höjdlägen långt ifrån dagens å. Vad som också bidragit till det storslagna landskapet är att bäckar och minsta rännil rivit upp enorma raviner i den mjuka marken på sin väg mot ån.
Mjällådalens särart har gjort att den är klassad som riksintresse för naturvård. 2012 nominerade SGU (Statens geologiska undersökning) Mjällådalen som en av tio kandidater i Sverige till Geologiskt arv (geologiskt intressanta lokaler). 2013 utsåg WWF (Världsnaturfonden) Mjällådalen till det mest skyddsvärda naturområdet i Västernorrland i kampanjen Svenska Pärlor. Den svårtillgängliga dalen har gjort att här inte finns någon bebyggelse, vägar och storskaligt skogsbruk, vilket gör att den upplevs som vildmark. Läget, den djupa och smala dalen med sin aktiva, oreglerade å har skapat förutsättningar för en mångfald av växter och djur. Naturskyddsföreningen har dokumenterat mer än 1500 arter, varav 105 är rödlistade och 141 signalarter. I Mjällådalen kan man kan se hur utvecklingen runt våra Norrlandsälvar sett ut; från fångstgropar, fäbodar, kolbottnar, timmervägar och flottningsspår till torplämningar där klockan stannade på 1940-talet. Flera gamla fäbodstigar har röjts och skyltats upp de senaste åren. Det har gjort området mer tillgängligt för friluftsliv som vandring och fiske.

9 mil orörd kust med delsträckor

Timrå Centrum – Indalsälvens delta. Här följer en handikappanpassad gång och cykelväg ett gammalt industrispår som gick till Fagerviks sulfitfabrik. Området är i dag sanerat och en mycket fin strandnära promenad/cykeltur kan erbjudas. Historiska platser här är Framnäs där det en gång fanns ett varv. Wivstavarv som både varit skeppsvarv och massaindustri och med en del av historien bevarad. Vidare som sagts ovan, Fagervik där industriområdet blivit Fagerstranden och Fagerviksfältet, ett stort sportfält.
Vidare till Timrå Golfbana, Europas nordligaste seasidbana så följer du Indalsälven uppströms till gamla flygfältsbron och passerar så Bengt Lindströms världsberömd Y. En färgstark skulptur som mäter 30,5 m i höjd. Du är nu i Indalsälvens delta, Sveriges yngsta kustdelta och också ett av våra största. Deltat är ett naturreservat och iordningställda stigar tar dig längst ut.

Strandpromenaden Söråker – Holmö Brygga. Här börjar promenaden på den iordningsställda och handikappanpassade strandpromenaden som är fylld av industrihistoria. På bara några kilometers avstånd låg här en gång 5 st sågverk under tiden för Sundsvalls sågverkshistoria. Längre fram kommer du till Fågelsångens naturreservat som fått sitt namn efter det torp så ”Kål-Kalle” bodde och verkade i. Kål-kalle odlade Kålrötter. Marken fram till Tolvösanden består mestadels av gråalslundar och betesmarker/hagar. Därefter förändras naturen och övergår i mera berg och granskogar. Längs hela sträckan finner man små och stora sandstränder att bada vid.

Åstön runt. Åstön längst ut på Tynderölandet var tidigare ett skjutfält men är nu ett välbesökt friluftsområde. Här kan du uppleva havsvågornas krafter mot klipporna, se vårblommande växter vid kapellet, spana efter fåglar och göra upp eld på en iordningställd eldplats.
Åstön är ett representativt område för norrlandskusten. Det stora värdet ligger i att det är en ovanligt lång obruten kuststräcka på cirka 15 kilometer. Åstöns östra del domineras av klippstränder, havsvikar, berghällar och mager skogsmark. På Åstön kan du bada i södra Åkeröviken, Koviken och Lillsandsviken.

ÅVIKEBUKTEN ligger vid den förkastningsspricka som sträcker sig utmed Norrlandskusten, där även den insomnade vulkanen i Klingerfjärden ingår. Stråk av lättvittrade bergarter, bland annat kimberlit finns därför i berggrunden och utövar inflytande på växtligheten.

Den norra delen är brantare och påminner mera om Ångermanlandskusten. ÅVIKEBUKTEN är lite påverkad av industriell verksamhet och används därför som referensområde för miljöövervakning i Klingerfjärden. Här finns förutsättningar för bottnar och stränder med naturligt växt och djurliv. Blåstången som brukar

vara känslig för övergödning och giftiga ämnen finns här i stor mängd på 3-7 meters djup. På land finns en handfull små sommarstugeområden byggda på 1950- och 60-talet, några fiskelägen och ett gammalt järnbruk med permanent bebyggelse.

%d bloggare gillar detta: